- ข่าวทั่วไป

‘ศ.สัมพันธ์’พ้นอธิการบดี นั่งเลขาฯคกก.อุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 17 เม.ย. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ้นจากกตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ความว่า ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 12 ก.พ. พ.ศ.2562 อนุมัติรับโอน ศ.สัมพันธ์ ฤทธิเดช ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมต่อไปแล้ว บัดนี้ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ศ.สัมพันธ์ ฤทธิเดช พ้นจากตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย. พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 17 เม.ย.

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/politics/704483